Bạn là ai ?  Who are you ?

dành cho nông dân 
và trang trại

Farmer and farm

dành cho doanh nghiệp
sản xuất

Manufacturing enterprises